Všeobecné obchodní podmínky

I. VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují nájemní vztah mezi společností ADIV Lease s.r.o. IČ: 277 19 197, se sídlem Těšínská 3007/91, 746 01 Opava (dále jako „pronajímatel“) a zákazníkem autopůjčovny (dále jako „nájemce“) provozované pronajímatelem pod obchodní značkou ADIV.

 

II. PŘEDMĚT NÁJMU

Pronajímatel pronajímá nájemci osobní vozidlo (dále jako „předmět nájmu“), konkrétní vozidlo je na volbě nájemce, dle aktuální nabídky pronajímatele. Dle požadavku nájemce je dále pronajímatel způsobilý opatřit vozidlo prvky nadstandardní výbavy vozidla, specifikovanými v ceníku pronajímatele (dále jako „doplňky“).

Pronajímatel přejímá jednotlivé objednávky doručené mu telefonicky na bezplatné lince 800 45 45 45 (Po-Pá 7-18 h.), doručené mu osobně, nebo prostřednictvím doručovatelské společnosti na adrese jeho sídla, či míst jeho poboček a zároveň přejímá objednávky doručené mu prostřednictvím emailové adresy leasing@adiv.cz a prostřednictvím webových stránek www.adiv-lease.cz, respektive prostřednictvím rezervačního systému provozovaného na uvedené webové adrese.

Kontaktní údaje pro změny či storna objednávek jsou totožné s kontaktními údaji popsanými v odstavci b), bodu II „Předmět najmu“ těchto obchodních podmínek.

III. DOBA NÁJMU

Doba nájmu počíná běžet okamžikem, kdy nájemce převezme od pronajímatele předmět nájmu do užívání. V případech, kdy nájemce nepřevezme od pronajímatele předmět nájmu v předem sjednaném čase z důvodu zábran na straně nájemce, počíná doba nájmu běžet od okamžiku, ke kterému bylo řádné předání sjednáno.

Doba nájmu končí posledním dnem lhůty, po kterou byl nájem sjednán.

Nájemce je tedy povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu včetně všech jemu zapůjčených doplňků, nejpozději poslední den doby nájmu, a to vždy nejpozději k té hodině, ke které mu byl předmět nájmu pronajímatelem předán v první den doby nájmu. Pokud však byl předmět nájmu nájemci předán mimo běžnou provozní dobu pronajímatele, je nájemce povinen vrátit pronajímateli předmět nájmu v jeho běžné provozní době, a to k té hodině provozní doby pronajímatele, která je nejblíže hodině, ve které mu byl předmět nájmu předán, nedohodnou-li se písemně jinak.

Připadá-li poslední den doby nájmu na den pracovního klidu (sobota, neděle, státem uznávaný svátek), prodlužuje se nájemní doba automaticky na první pracovní den bezprostředně následující po dni, ke kterému byla původně sjednána.

IV. CENA NÁJMU

Cena nájmu se řídí cenu aktuálně nabízenou rezervačním systémem umístěným na www.adiv-lease.cz . Ceny nájmu se mohou v jednotlivých případech lišit v závislosti na zvoleném vozidle, délce pronájmu, nájemcem avizovaném nájezdu kilometrů, ročním období, atd.

V případě, kdy pronajímatel poskytne nájemci individuální cenu nájmu, na základě zvláštní oferty mimo běžný ceník pronajímatele, řídí se cena nájmu touto ofertou.

V. IDENTIFIKACE NÁJEMCE

Nájemce je vždy povinen prokázat se pronajímateli, pro účely nájemní smlouvy, dvěma doklady, dokládajícími jeho totožnost, z nichž jeden je vždy platné řidičské oprávnění vydané pro území České republiky, respektive platné pro všechna území, na kterých se pronajímatel hodlá s předmětem pronájmu pohybovat. Pronajímatel je oprávněn pořídit si pro účely nájemní smlouvy, případně pro účely pozdější identifikace nájemce kopie těchto dokladů. Po řádném ukončení nájemního vztahu je pronajímatel povinen tyto kopie patřičným způsobem zlikvidovat, v souladu se zákonem 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů.

Je-li nájemcem právnická osoba, vztahují se povinnosti specifikované v bodě V, „Identifikace nájemce“ odstavci a) těchto obchodních podmínek na tu fyzickou osobu, která je oprávněna za právnickou osobu jednat a sjednává nájemní vztah.

Pronajímatel si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní vztah s potencionálním nájemcem, který byl v minulosti pravomocně odsouzen za majetkovou trestnou činnost nebo s tím potencionálním nájemcem, u nějž se dá důvodně předpokládat, že nehodlá využívat předmět pronájmu v souladu s touto smlouvou. Dále také s tím potencionálním nájemcem, za kterým pronajímatel, případně podniky, se kterými tvoří pronajímatel skupinu, eviduje/evidují oprávněnou finanční pohledávku, aktuálně více než 3 dny po lhůtě splatnosti.

VI. MÍSTO NÁJMU

Místem nájmu se rozumí smluvené místo, na kterém pronajímatel nebo jím pověřený zástupce, předá nájemci předmět nájmu do užívání.

Místem nájmu je standardně pobočka pronajímatele.

Místem nájmu může být kterékoliv místo sjednané pronajímatelem a nájemcem, avšak není-li tímto místem pobočka pronajímatele, je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek sjednaný za přistavení předmětu nájmu na určené místo, v souladu s ceníkem pronajímatele.

V případě, že se nájemce nedostaví včas na smluvené místo nájmu, je pronajímatel oprávněn dožadovat se po nájemci úhradu nákladů spojenou s prostojem osob pověřených předáním, ve výši 250 Kč vč. DPH za každou započatou čtvrthodinu, po kterou je nájemce v prodlení s převzetím vozidla. Přičemž maximální čekací doba je 60 minut. Pokud se pronajímateli nepodaří během této lhůty spojit se s nájemcem a stanovit náhradní dobu předání předmětu nájmu, je předání zmařeno a pronajímatel není povinen déle zdržovat předmět nájmu na místě nájmu. Toto ustanovení se netýká případu, kdy je místem nájmu provozovna pronajímatele. Zároveň se toto ustanovení netýká případů, kdy nájemce s dostatečným předstihem oznámí pronajímateli, že se není schopen z objektivních důvodů dostavit na smluvené místo nájmu včas a určí čas náhradní. Za dostatečný předstih se obecně považuje čas alespoň tři hodiny před plánovaným předáním.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ K REZERVAČNÍMU SYSTÉMU NA WWW.ADIV-LEASE.CZ

Rezervačním systémem (dále jen „Systém“) se rozumí systém umožňující rezervaci konkrétního vozidla, konkrétnímu klientovi (nájemci), pro konkrétní období, s odběrem na konkrétním místě, umístěný na webových stránkách pronajímatele www.adiv-lease.cz

Každá rezervace vytvořená nájemcem v Systému je závazná. Pronajímatel si vyhrazuje právo neakceptovat rezervace nájemce, který se opakovaně nedostavil k plánovanému předání vozidla a to i přes skutečnost, že měl v Systému řádně vytvořenou rezervaci.

Nájemci, který potvrdí svou rezervaci prostřednictvím platební brány umístěné v Systému, pronajímatel poskytne vždy slevu ve výši 10% z celkové původně Systémem avizované ceny pronájmu.

V případě, že nájemce, který potvrdil svou rezervaci vytvořenou v Systému, úhradou ceny nájmu či části ceny nájmu prostřednictvím platební brány, zruší tuto rezervaci dříve než 48 hodin před nájemcem požadovaným předáním vozidla, je mu navrácena celá uhrazená částka pronajímatelem zpět a to nejdéle ve lhůtě 14-ti dnů.

V případě, že nájemce, který potvrdil svou rezervaci vytvořenou v Systému, úhradou ceny nájmu či části ceny nájmu prostřednictvím platební brány, zruší tuto rezervaci méně než 48 hodin před nájemcem požadovaným předáním vozidla, je mu navrácena polovina částky uhrazené prostřednictvím platební brány.

V případě, že se nájemce, který potvrdil svou rezervaci vytvořenou v Systému, úhradou ceny nájmu či části ceny nájmu, nedostaví k plánovanému převzetí vozidla a zároveň nezruší svou rezervaci v souladu s odstavci d) a e), článku VII „ Zvláštní ujednání k…“ těchto obchodních podmínek, náleží celková nájemcem uhrazená částka pronajímateli.

Omezený nájezd kilometrů – Nájemce je oprávněn urazit s vozidlem jen omezený nájezd kilometrů. Denní nájezd kilometrů je standardně stanoven na 300km/nájemní den. Způsob výpočtu nájezdu kilometrů je stanoven v článku XI „Omezení najetých kilometrů…“ těchto obchodních podmínek. V případě, že nájemce překročí sjednaný nájezd kilometrů, je povinen uhradit pronajímateli paušální poplatek ve výši 3,50 Kč vč. DPH za každý najetý kilometr, kterým nájemce překročil plánovaný nájezd km. V případě, že nájemce urazí s předmětem nájmu menší, než plánovaný počet kilometrů, nenáleží nájemci ze strany pronajímatele jakákoliv refundace.

V případě, že je klientovi fyzicky předáváno jiné vozidlo, než vozidlo avizované rezervačním systémem, tzv. náhradní vozidlo, má klient možnost uplatnit reklamaci na místě při předání. Reklamace bude vyřízena ihned v místě zapůjčení vozidla. V případě, že klient neakceptuje náhradní vozidlo, má možnost okamžitého odstoupení od smlouvy a to bez jakýkoliv sankcí. V případě, že klient akceptuje náhradní vozidlo, zaniká tím právo na pozdější reklamaci z titulu náhradního vozidla.

Veškerá ustanovení článku VII „Zvláštní ujednání k…“ těchto obchodních podmínek se vztahují k rezervacím vytvořeným prostřednictvím Systému. K rezervacím vytvořeným v systému se přiměřeně použijí také veškerá ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek.

Vznik nájemního vztahu je podmíněn podpisem Nájemní smlouvy a sepsáním předávacího protokolu k vozidlu oběma smluvními stranami.

VIII. VRATNÁ KAUCE

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání vozidla vratnou kauci ve výši 10 000 Kč. Kauce slouží pouze ke krytí případných škod na vozidle a dalších případných závazků nájemce vůči pronajímateli. V případě bezproblémového průběhu nájemního vztahu, je pronajímatel povinen navrátit nájemci jím uhrazenou kauci a to nejpozději ke dni navrácení vozidla nájemcem pronajímateli.

IX. PRÁVA A POVINNOSTI

Pronajímatel je povinen udržovat na své náklady předmět nájmu ve stavu umožňujícímu jeho bezproblémovému užívání. Zejména provádět na předmětu nájmu pravidelný servis a opravy.

Pronajímatel je povinen opatřit předmět nájmu čtyřmi kusy pneumatik, odpovídajícími ročnímu období, ve kterém je předmět nájmu dán do nájmu nájemci. V případě, že je nájem sjednán na dobu delší než 7 dnů a v průběhu doby nájmu dojde k výrazné změně povětrnostních podmínek, které pronajímatel nemohl objektivně předpokládat před vznikem nájemního vztahu, je nájemce povinen zabezpečit součinnost s pronajímatelem při případné výměně pneumatik na předmětu nájmu za odpovídající druh.

Pronajímatel je povinen opatřit předmět nájmu platnou dálniční známkou pro území České republiky.

Pronajímatel je dále povinen u předmětu nájmu, ve kterém je pevně instalováno autorádio či obdobné zařízení umožňující příjem rozhlasového signálu, pravidelně hradit rozhlasový poplatek, v souladu se zákonem 348/2005 Sb. – Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích.

Pronajímatel je povinen uzavřít, s jím zvolenou finanční institucí, havarijní pojištění předmětu nájmu a to minimálně na celou dobu trvání nájemního vztahu. Náklady na tkz. „spoluúčast“ pro případ zaviněné dopravní nehody však nese nájemce.

Pronajímatel je povinen uzavřít, s jím zvolenou finanční institucí, zákonné pojištění odpovědnosti za škodu působenou provozem vozidla (s limity plnění minimálně 35 mil. Kč pro škody na zdraví a 35 mil. Kč pro škody na majetku), tkz. povinné ručení za předmět nájmu a to minimálně na celou dobu trvání nájemního vztahu. Zároveň je povinen předat, spolu s předmětem nájmu, nájemci doklad osvědčující platnost tohoto pojištění, tkz. „Zelenou kartu“.

Nájemce je povinen po celou dobu trvání nájemního vztahu užívat předmět nájmu pouze k účelům, ke kterým je určen výrobcem. Je zároveň povinen seznámit se s dokumentací, vydanou výrobcem předmětu nájmu, týkající se užívání předmětu nájmu.

Nájemce je povinen po celou dobu užívání předmětu nájmu tento užívat v souladu s platnou legislativou, respektive v souladu s legislativou platnou na území, na kterém se nájemce s předmětem nájmu aktuálně nachází. Pronajímatel nenese odpovědnost za případné porušení této povinnosti ze strany nájemce.

Nájemce je povinen hlásit pronajímateli případné poruchy, škody či nedostatky, znemožňující či omezující funkčnost předmětu nájmu bez zbytečného odkladu, ihned po jejich zjištění.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu po celou dobu nájemního vztahu s péčí řádného hospodáře, např. je povinen zajistit předmět nájmu minimálně uzamčením všech dveří předmětu nájmu při každém opuštění předmětu nájmu, bez ohledu na to, kde se zrovna nachází a bez ohledu na to, na jakou dobu předmět nájmu opouští.

Nájemce není oprávněn provádět na předmětu pronájmu jakékoli úpravy, servisní zásahy či změny bez předchozího souhlasu pronajímatele. Stejně tak není oprávněn opatřit předmět pronájmu reklamními či jinými polepy, ať již trvalého či krátkodobého charakteru. Jedinou výjimku tvoří dálniční známky, či obdobné ceniny, nezbytné pro provoz předmětu nájmu na území, na kterém jej nájemce využívá.

Nájemce není oprávněn vyvézt předmět nájmu mimo území Evropské Unie, Švýcarské konfederace a Norského království bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele.

Nájemce nese plnou odpovědnost za škody vzniklé pronajímateli či třetím osobám, nesprávným či nezákonným užíváním předmětu nájmu.

Nájemce je povinen udržovat předmět nájmu po celou dobu trvání nájemního vztahu v čistotě, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, způsobenému řádným provozem předmětu nájmu. Při nadměrném znečištění předmětu nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli poplatek ve výši celkových nákladů na uvedení předmětu nájmu do původního stavu.

Nájemce, uvedený v Nájemní smlouvě zodpovídá po celou nájemní dobu za předmět nájmu a je tedy povinen zabezpečit uplatňování veškerých práva a povinností vyplývajících z této Nájemní smlouvy na všechny třetí osoby, které spolu s nájemcem předmět nájmu užívají.

Nájemce ani třetí osoby, které s ním předmět nájmu užívají, nejsou oprávněny v předmětu nájmu kouřit, jakkoli manipulovat s chemikáliemi nebo je v předmětu nájmu transportovat, stejně jako transportovat či manipulovat s látkami, u kterých objektivně hrozí nebezpečí výbuchu či značného znečištění předmětu nájmu či poškození předmětu nájmu, jako např. stavební hmoty a podobné.

Veškerá ustanovení článku IX. – „práva a povinnosti“, se přiměřeně vztahují také na doplňky pronajaté nájemci spolu s předmětem nájmu.

X. POHONNÉ HMOTY A PROVOZNÍ KAPALINY

Není-li dohodnuto jinak, předává pronajímatel nájemci předmět nájmu do užívání vždy s maximálním stavem pohonných hmot, umožněným výrobcem, tkz. „s plnou nádrží“.

Není-li dohodnuto jinak, předává pronajímatel nájemci předmět nájmu do užívání vždy s optimálním stavem provozních kapalin, tak jak jej udává výrobce.

Nájemce vždy vrací předmět nájmu pronajímateli se stavem pohonných hmot odpovídajícím stavu pohonných hmot v okamžiku předání mu předmětu nájmu do užívání.

Nájemce není oprávněn svévolně měnit stav provozních kapalin v průběhu trvání nájemního vztahu. Nájemce je oprávněn měnit stav provozních kapalin pouze v případě, že objektivně hrozí nebezpečí vzniku škody na předmětu pronájmu v důsledku nedostatečného či nepřiměřeně vysokého stavu provozních kapalin.

Ustanovení bodu X – „Pohonné hmoty a provozní kapaliny“, odstavce d) se však netýká kapaliny do ostřikovačů, tuto je nájemce oprávněn doplňovat, dle vlastní potřeby spojené s provozem předmětu pronájmu. Není ji však oprávněn z předmětu pronájmu jakýmkoli způsobem odčerpávat či jinak zcizovat.

XI. OMEZENÍ NAJETÝCH KILOMETRŮ NA PŘEDMĚTU NÁJMU

Není-li dohodnuto jinak, je nájemce oprávněn urazit s předmětem nájmu pouze omezený počet kilometrů.

Počet najetých kilometrů nájemcem za nájemní den se stanoví jako průměr ujetých kilometrů za celou dobu trvání nájemního vztahu.

Za každý kilometr ujetý s předmětem nájmu nad rámec smluveného počtu kilometrů, v průběhu trvání nájemního vztahu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli paušální částku za překročení limitu kilometrů.

XII. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, SPOLUÚČAST

V případě dopravní nehody způsobené nájemcem s následkem škody na předmětu nájmu, je nájemce povinen zajistit nezbytnou součinnost s pronajímatelem při likvidaci škodné události u peněžního ústavu, u kterého má pronajímatel sjednáno havarijní pojištění předmětu pronájmu.

V případě dopravní nehody způsobené nájemcem, s následkem škody na předmětu nájmu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli spoluúčast na likvidaci škodné události, a to ve výši 5%/ minimálně však 5 000 Kč, není-li stanoveno jinak.

V případech, kdy smluvní pojišťovna pronajímatele, u které je předmět nájmu havarijně pojištěn, odmítne pronajímateli poskytnout plnění za škodnou událost z důvodu zapříčiněných nájemcem, např. ke škodné události došlo v důsledku prokazatelně nepatřičného zacházení s předmětem pronájmu a nebude existovat objektivní právní důvod, na základě kterého by pronajímatel vstoupil do sporu s touto pojišťovnou, je povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši nájemce.

XIII. DOPRAVNÍ PŘESTUPKY

V případech porušení legislativy spojené s pohybem předmětu nájmu na pozemních komunikacích i mimo ně, platné pro území, na kterém se nájemce s předmětem nájmu nachází, nese případné sankce ze strany správních orgánů či orgánů činných v trestním řízení nájemce. Stejně tak nese nájemce případné náklady řízení započatého z výše specifikovaného chování nájemce.

Pronajímatel je oprávněn poskytnou údaje o nájemci na výzvu orgánů činných v trestním řízení, v případech, kdy si tyto vyžádají v souvislosti s provozem předmětu nájmu.

XIV. SANKCE A POKUTY

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši smluvené částky za jeden nájemní den, a to za každý nájemní den, po který si nepřevzal od pronajímatele předmět nájmu, i přesto, že jej převzít měl.

Nájemce je povinen uhradit pronajímateli v plné výši jakoukoli škodu způsobenou na předmětu nájmu, která není kryta běžným havarijním pojištění, případně škodu, způsobenou nájemcem pronajímateli, např. uvedením jej v omyl a podobně, včetně nákladů pronajímatele spojených s vymožením svých práv. Za takovou to škodu se považuje také ztráta či zničení některého z doplňků, které byly nájemci poskytnuty spolu s vozidlem.

Pro případ prodlení plateb na straně nájemce nebo pronajímatele je ta smluvní strana, která se ocitla v pozici věřitele evidujícího jakoukoli oprávněnou finanční pohledávku po lhůtě splatnosti, oprávněna vystavit smluvní straně, která se ocitla v prodlení, smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

V případě ztráty či znehodnocení libovolného dokumentu k obsluze (uživatelský návod atd.) či dokumentu nezbytného k provozu vozidla (malý technický průkaz, zelená karta atd.) předaného pronajímatelem nájemci spolu s vozidlem na základě předávacího protokolu, je nájemce povinen uhradit pronajímateli administrativní poplatek za pořízení kopie každého ztraceného či znehodnoceného dokumentu ve výši 1000 Kč bez DPH.

V případě zjištění, že byl ve vozidle porušen zákaz kouření (ve vozidle je cítit kouř nebo jsou ve vozidle evidentní stopy po kouření - popel či propálené části vozidla), bude při vrácení vozidla po nájemci požadována úhrada pokuty ve výši 20 000,-Kč.

XV. PŘENESENÍ POVINNOSTÍ PRONAJÍMATELE

Pronajímatel si vyhrazuje právo přenést kteroukoliv ze svých povinností a kterékoliv ze svých práv na třetí osoby. Zejména je oprávněn přenést povinnost údržby předmětu nájmu na specializovaný subjekt, stejně tak je oprávněn nechat se zastupovat třetí osobou při uzavírání nájemní smlouvy, při převzetí či předání předmětu nájmu.

XVI. KONTAKTY

Kontaktní údaje pronajímatele:

ADIV Lease s.r.o.

Bezplatná zákaznická linka /po – pá 7 – 18/:

800 45 45 45 

Pobočka Opava: +420 553 623 123 

Pobočka Ostrava: +420 569 780 978

Emailová adresa /pro zasílání el. objednávek/ leasing@adiv.cz

Linka pro případ poruchy:

NONSTOP assistance – linka pomoci řidičům

Tel. pro poruchy na území ČR: 1224

Tel. pro poruchy v zahraničí – Generali Česká poj.:* +420 241 114 114

Tel. pro poruchy v zahraničí - Kooperativa +420 266 799 779

*Příslušná pojišťovna je vždy patrná ze „Zelené karty“ k vozidlu - ČP = CZ/0001; ČSOB = CZ/0002; Kooperativa = CZ/0010

V případě poruchy je nájemce povinen ohlásit tuto skutečnost na příslušné, výše uvedené, asistenční lince, která zajistí opravu vozidla na místě, v případě poruchy, která neumožňuje opravu poruchy na místě, zajistí odtah do nejbližšího autorizovaného servisu, případně poskytne nájemci a třetím osobám, které s ním tvoří posádku vozidla, náhradní vozidlo, případně nocleh. Nájemce není v žádném případě oprávněn svěřit opravu vozidla jiné osobě, než vyjmenovaným asistenčním službám, nebo pronajímateli.

 

Pronajímatel nenese odpovědnost za poruchy předmětu nájmu vzniklé i přes pravidelnou údržbu předmětu nájmu, předepsanou výrobcem předmětu nájmu, případně za poruchy vzniklé v důsledku nepatřičného zacházení s předmětem nájmu ze strany nájemce. Stejně tak nenese pronajímatel odpovědnost za poruchy předmětu nájmu vzniklé v důsledku živelných katastrof a jiných nepředvídatelných okolností, kterým pronajímatel nemohl objektivně efektivně zabránit.

 

 

 

Linka pro případ pojistných událostí

Generali Česká pojišťovna 241 114 114

Kooperativa 957 105 105

*Příslušná pojišťovna je vždy patrná ze „Zelené karty“ k vozidlu - ČP = CZ/0001;  Kooperativa = CZ/0010

 

V případě vzniku pojistné události, vzniklé ať již chybou na straně nájemce, či vzniklé chybou na straně třetích osob, je nájemce povinen tuto skutečnost nahlásit příslušné pojišťovně, s doložením veškerých údajů nezbytných pro likvidaci škodné události, dle instrukcí operátora. Zároveň je nájemce povinen přímo v místě nehody zajistit veškerou dokumentaci nezbytnou pro likvidaci škodné události, tzn. především identifikace účastníků, případně vyplnění tkz. „Záznamu o dopravní nehodě“ a podobně. Pronajímatel je povinen být plně nápomocen nájemci při likvidaci škodné události.