Privacy Policy

1. Pronajímatel je oprávněn zpracovávat údaje a osobní údaje podnikatele nebo fyzické osoby - fyzické osoby, která vstupuje do smluvního vztahu s pronajímatelem (dále jen "nájemce") na základě uzavřeného/uzavřeného smluvního vztahu:

1.1 Údaje o Nájemci - právnické osobě / fyzické osobě - podnikateli: obchodní firma a sídlo, místo podnikání, jména, trvalá bydliště, rodná čísla, data narození, IČ členů statutárních orgánů, osoby oprávněné jednat jménem Nájemce, tzv. Oprávněné osoby oprávněné nájemcem jednat jménem nájemce, IČ, DIČ, kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy), platební údaje (údaje o bankovním účtu, způsob platby, údaje o platební/kreditní kartě a další platební údaje), čísla věrnostních karet, vlastnoruční podpis, otisk razítka. Údaje o nájemci - fyzické osobě: jméno a příjmení, adresa, kontaktní údaje (číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa), čísla věrnostních karet, datum narození, údaje o občanském průkazu a řidičském průkazu a/nebo pasu, údaje o nárocích na náhradu škody, platební údaje (způsob platby, údaje o platební/kreditní kartě a další platební údaje), informace o užívání pronajatého vozidla, vlastnoruční podpis.

1.2 Pronajímatel je oprávněn na základě zvláštního souhlasu zpracovávat:
- fotokopie úředních dokladů fyzických osob a/nebo jiné elektronicky pořízené a zaznamenané kopie a opisy úředních dokladů (skenování dokumentů, ověřování dokumentů uložených na elektronických médiích atd.), pokud si pronajímatel v odůvodněných případech tyto kopie úředních dokladů od dotčené osoby vyžádá,
- osobní údaje fyzických osob oprávněných řídit pronajaté motorové vozidlo, které nejsou nájemcem (dále jen "další řidič"). Na základě smluvních ujednání s pronajímatelem je nájemce povinen poskytnout osobní údaje dalších řidičů, přičemž nájemce je oprávněn poskytnout osobní údaje dalšího řidiče výhradně na základě přiměřeného právního základu. Pokud nájemce nemá souhlas nebo jiné oprávnění (např. § 10 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů), není nájemce oprávněn poskytnout pronajímateli osobní údaje dalšího řidiče. Pokud osobní údaje poskytuje přímo další řidič, požádá pronajímatel dalšího řidiče před jejich poskytnutím o zvláštní souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v informačním systému pronajímatele.

Souhlas uděluje subjekt údajů (nájemce, další řidič atd.) svobodně a dobrovolně a lze jej kdykoli odvolat písemnou žádostí zaslanou do sídla pronajímatele. Subjekt údajů může poskytnout pouze pravdivé, správné a úplné osobní údaje. Za nepravdivost, neúplnost a neaktuálnost osobních údajů odpovídá subjekt údajů. Každý subjekt údajů má právo na informace, popis a opravu/aktualizaci svých osobních údajů zpracovávaných pronajímatelem.

1.3 Pronajímatel je povinen
- § 10 odst. 3 písm. g) zákona o ochraně osobních údajů, je oprávněn zpracovávat informace o výskytu pronajatého motorového vozidla řízeného jiným řidičem,
- Ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů opravňuje ke zpracování informací o výskytu pronajatého motorového vozidla řízeného nájemcem, které byly získány prostřednictvím monitorovacího zařízení, pokud je jím vozidlo vybaveno. Ke zpracování osobních údajů (vyplývajících z informací získaných o výskytu vozidla) dochází pouze tehdy, pokud je pronajímatel schopen identifikovat fyzickou osobu, která vozidlo používá, a vozidlo je vybaveno monitorovacím zařízením. V tomto případě budou osobní údaje zpracovávány v rozsahu získaných informací GPS o přítomnosti vozidla a odvozených charakteristik subjektu údajů. Nájemce je při převzetí vozidla informován, že pronajaté vozidlo je vybaveno monitorovacím zařízením GPS. Informační systém byl pronajímatelem řádně oznámen Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky v souladu s povinnostmi, které pronajímateli vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů.

1.4 Pronajímatel je povinen
- § 10 odst. 3 písm. g) zákona o ochraně osobních údajů, je oprávněn zpracovávat informace o výskytu pronajatého motorového vozidla řízeného jiným řidičem,
- Ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů opravňuje ke zpracování informací o výskytu pronajatého motorového vozidla řízeného nájemcem, které byly získány prostřednictvím monitorovacího zařízení, pokud je jím vozidlo vybaveno. Ke zpracování osobních údajů (vyplývajících z informací získaných o výskytu vozidla) dochází pouze tehdy, pokud je pronajímatel schopen identifikovat fyzickou osobu, která vozidlo používá, a vozidlo je vybaveno monitorovacím zařízením. V tomto případě budou osobní údaje zpracovávány v rozsahu získaných informací GPS o přítomnosti vozidla a odvozených charakteristik subjektu údajů. Nájemce je při převzetí vozidla informován, že pronajaté vozidlo je vybaveno monitorovacím zařízením GPS. Informační systém byl pronajímatelem řádně oznámen Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky v souladu s povinnostmi, které pronajímateli vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů.

1.5 Pronajímatel zpracovává osobní údaje uvedené v bodě 3 výhradně za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů, zejména za účelem ochrany majetku a finančních zájmů Pronajímatele.

1.6 Výše uvedené údaje o osobách a informace o osobách, které mají nebo mohou mít rozsah osobních údajů, bude pronajímatel v případě potřeby sdělovat a/nebo poskytovat pouze soudům, orgánům činným v trestním řízení a pojišťovnám (na základě zvláštních zákonů), a to především za účelem poskytnutí součinnosti při ochraně právem chráněných zájmů pronajímatele a dotčených osob.

1.7 Pronajímatel se zavazuje zachovávat důvěrnost údajů a informací, které zpracovává. Nesmí je používat pro vlastní účely a nesmí je nikomu sdělovat, poskytovat ani zpřístupňovat bez přiměřeného právního důvodu. Důvěrnost trvá i po ukončení smluvního vztahu. Povinnost mlčenlivosti se neukládá žádné z dotčených stran, pokud je to podle zvláštního zákona nezbytné pro plnění úkolů orgánů činných v trestním řízení a ve vztahu k Úřadu pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky při plnění jeho úkolů. V souladu s § 28 zákona o ochraně osobních údajů má dotčená fyzická osoba právo na základě písemné žádosti požádat pronajímatele o:
- potvrzení, zda pronajímatel zpracovává/nezpracovává osobní údaje mého nezletilého dítěte,
- informace v obecně srozumitelné formě o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů,
- v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož pronajímatel získal osobní údaje ke zpracování,
- v obecně srozumitelné formě seznam osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
- opravu nebo likvidaci nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
- likvidace osobních údajů, u nichž skončil účel zpracování,
- likvidace osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona, - blokování osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti.

V případě uplatnění práva prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem nebo faxem se tato žádost považuje za podanou, pokud je následně doručena Pronajímateli rovněž v písemné podobě do tří dnů ode dne jejího odeslání e-mailem nebo faxem.

1.8 Pronajímatel přijal a v praxi uplatňuje vhodná technická, organizační a personální opatření k ochraně zpracovávaných údajů a informací v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

1.9 Pronajímatel je povinen archivovat vybranou část smluvní dokumentace jako účetní doklad/soubor po dobu 10 let od ukončení Smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.