Instagramová soutěž - podmínky

20.03.2023

Vážení zákazníci,

rádi bychom Vás informovali o změně podmínek naší soutěže na Instagramu! Zjednodušili jsme pravidla soutěže, a tak máte větší šanci na výhru: Pronájem vozidla na víkend zdarma!

Soutěž probíhá na našem Instagramu od 3. 3. 2023 do 4. 4. 2023 a je určena pro všechny automobilové fanoušky, zejména vozidel ŠKODA.

Jak bude soutěž probíhat?

Napište komentář pod soutěžní příspěvek na našem Instagramu, jaký vůz ŠKODA vlastníte nebo byste si přáli vlastnit a jeho barvu. Přesné podmínky soutěže najdete níže a také na našem Instagramu.

A o co soutěžíme?

Na konci soutěže bude vybrán šťastlivec, který bude náhodně vylosován ze soutěžních komentářů.

Tento výherce vyhraje pronájem vozidla z naší autopůjčovny na víkend zdarma.

Tuto soutěž jsme pro vás připravili jako malou odměnu za vaši přízeň a věrnost. Ať už jste našimi pravidelnými zákazníky, nebo si třeba plánujete půjčit auto poprvé, máte stejnou šanci získat skvělou výhru.

Neváhejte, sledujte náš profil, přidejte komentář a staňte se účastníkem naší soutěže!

Těšíme se na vaše komentáře a přejeme vám mnoho štěstí.

 

Váš tým

ADIV Lease s.r.o.

 

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnost ADIV Lease s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 3007/91, PSČ 746 01, IČO: 27719197, vedená Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 55521 (dále jen vyhlašovatel).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

PODMÍNKY ÚČASTI

Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

- věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

- soutěžící musí mít platný řidičský průkaz skupiny B;

- soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti  Instagram zřízeného v souladu s podmínkami společnosti Meta Platforms Ireland Limited dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php;

- dodržování těchto pravidel soutěže;

- dodržování podmínek sítě Instagram dostupných na adrese www.facebook.com/terms.php.

Doba trvání soutěže je 33 dní.

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Instagram; vložením jednoho soutěžního komentáře.

SOUTĚŽÍCÍ NEMUSÍ BÝT ZÁKAZNÍKEM POŘADATELE.

PODMÍNKOU ÚČASTI V SOUTĚŽI NENÍ ZAKOUPENÍ ZBOŽÍ, SLUŽEB ČI ZAPLACENÍ JAKÉHOKOLI JINÉHO VKLADU DO SOUTĚŽE.

MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Výherce soutěže bude vybrán ze soutěžních komentářů zveřejněných v době trvání soutěže; vyhrává autor komentáře, který bude náhodně vylosován po skončení soutěže. Do soutěže budou zařazeny pouze komentáře zveřejněné pod soutěžním příspěvkem obsahující v textu model vozidla značky ŠKODA a barvu; splňující podmínky soutěže uvedené v soutěžním příspěvku na Instagramu. Výhrou se rozumí pronájem vozidla na víkend (2 dny) zdarma. Konkrétní model vozidla k pronájmu je na rozhodnutí poskytovatele výhry; PHM nejsou součástí výhry; platí stejné podmínky jako u běžného pronájmu společnosti ADIV Lease s.r.o.; platí i pro kauci.

Jméno výherce bude oznámeno po skončení soutěže na stránce https://www.instagram.com/adivlease/, pod soutěžním příspěvkem a v Instagram Stories.

Výherce bude o své výhře informován zveřejněním odpovědi pod daným soutěžním komentářem na Instagramovém profilu a současně ve Stories vyhlašovatele soutěže.

Výherce bude vyzván k zaslání kontaktních údajů do soukromé zprávy na Instagramovém profilu společnosti ADIV Lease vyhlašovateli za účelem předání výhry osobně na pobočkách společnosti ADIV Lease s.r.o. v Opavě a Ostravě.

Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto pravidel ze strany výherce. Platnost výhry je časově omezena, výhru je možné čerpat do 31.5.2023.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

PRÁVA K POSKYTNUTÉMU OBSAHU

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého obsahu. Soutěžící dále přidáním soutěžního komentáře uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného, jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní komentář na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetí osobě nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

V případě, že soutěžní komentář obsahuje prvky osobní povahy, jako jsou např. osobní písemnosti, podobizna, nebo zvukové či zvukově obrazové záznamy apod., uděluje soutěžící odesláním soutěžního komentáře vyhlašovateli bezplatný souhlas s užitím prvků osobních povahy pro marketingové účely vyhlašovatele. V případě odvolání souhlasu soutěžícím, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností na straně soutěžícího, je soutěžící povinen nahradit vyhlašovateli škodu, která v důsledku odvolání souhlasu vznikla.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící vložením soutěžního komentáře dává vyhlašovateli soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.

V případě, že se soutěžící stane výhercem ceny, souhlasí též se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na Facebook/Instagram stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na výhru.

Soutěžící dále uděluje souhlas s tím, že je vyhlašovatel oprávněn poskytnuté kontaktní údaje (tedy např. e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu) využít pro zasílání obchodních nabídek a sdělení týkajících se produktů, služeb, soutěží a dalších nabídek vyhlašovatele a jeho obchodních partnerů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek a v rozsahu podle tohoto článku se uděluje na dobu 3 let od okamžiku udělení souhlasu.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na adresu mujadiv@adiv.cz nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook/Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena se společností Meta Platforms Ireland Limited provozující sociální síť Facebook/Instagram. Společnost Meta nemá žádné závazky vůči soutěžícím a výhercům. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujete pořadateli nikoliv společnosti Meta.

Společnost Meta Platforms Ireland Limited neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti soutěžících ohledně soutěže.

 

V Opavě dne 15.3.2023